U oktobru 2022. godine, FSSC 22000 je objavio Smernice za praćenje radnog okruženja.

Svrha ovog Vodiča je da sertifikovanim organizacijama pruži inpute o tome kako da implementiraju monitoring radnog okruženja u svoje sisteme upravljanja bezbednošću hrane.

Na ovom vebinaru govorio sam o FSSC zahtevima za praćenje radnog okruženja, smernicama i jednostavnim koracima za implementaciju ovog zahteva u vaše postojeće operacije i planiranje u kompaniji.

FSSC 22000 zahtevi za praćenje radnog okruženja, prema navedenom Vodiču, odnose se na praćenje mikrobiologije u okruženju u kome se vrši proizvodnja hrane. Prema zahtevima neophodno je izvršiti jasnu identifikaciju svih površina u okruženju, a na osnovu blizine tih površina sa hranom:

Identifikacija zona u objektu:

Zona 1 – prostorija u kojoj se vši proizvodnja

Zona 2 – prostorije oko proizvodnje (hodnici, pomoćne prostorije itd.)

Zona 3 – prostorije poput kantine, prostorija za zaposlene, skladišta

Zona 4 – prostorije van objekta, transportne zone itd.

Identifikacija zone prema radnim površinama:

Zona 1 – površine u direktnom kontaktu sa proizvodom (pokretne trake, alati, ruke itd)

Zona 2 – radne površine, alati, spoljni zidovi mašina, radne uniforme

Zona 3 – sistemi za snabdevanje vazduhom, odvodi, podovi, zidovi

Zona 4 – sve zone van proizvodne prostorije

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

POJAŠNJENJE:

Radi jasnoće, Fondacija FSSC je revidirala svoj zahtev za praćenje radnog okruženja (Deo 2, odeljak 2.5.7 Šeme V5.1) u septembru 2022. Ova revizija je uključena u Listu odluka Odbora zainteresovanih strana (BoS) koja je ažurirana na osnovu odluka doneta od strane BOS-a 27. septembra 2022. Revidiranim zahtevom je uklonjen termin „Alergeni“, a na poslednjoj Listi odluka BOS-a je navedeno:

U 2. delu šeme, klauzula 2.5.7, sadašnja formulacija se zamenjuje sledećim:

Organizacija treba da ima:

a) Program praćenja radnog okruženja zasnovan na riziku;
b) Dokumentovana procedura za procenu efikasnosti svih kontrola za sprečavanje kontaminacije iz proizvodnog okruženja i to će uključiti, u najmanju ruku, procenu prisutnih mikrobioloških kontrola;
c) Podaci o aktivnostima praćenja uključujući redovnu analizu trenda.

Ovaj ažurirani zahtev je stupio na snagu 1. novembra 2022.

Prema Šemi V5.1, Deo 2, Odeljak 2.1: Lista odluka Odbora zainteresovanih strana (BoS) je dokument koji sadrži odluke koje se primenjuju na FSSC 22000 šemu. Odluke poništavaju ili daju dalje pojašnjenje postojećih pravila šeme i moraju se primeniti i primeniti u definisanom prelaznom periodu. Lista odluka je dinamična i BO je može prilagoditi kada smatra da je potrebno.

Najnovija verzija liste odluka Odbora zainteresovanih strana objavljena je u decembru 2022. godine i dostupna je za preuzimanje sa veb stranice FSSC-a:

https://vvv.fssc.com/vp-content/uploa…

Zahtev Fondacije za upravljanje alergenima je adresiran u Dodatnom zahtevu 2.5.6 FSSC 22000, i stoga, iako je referenca na alergene uklonjena iz 2.5.7, šema se i dalje bavi merama upravljanja i kontrole alergena kako bi se smanjio ili eliminisao rizik od unakrsne kontaminacije.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *