Komisija Codex Alimentarius je 25. 09.2020. godine usvojila revidirani Kodeks prakse (Opšti principi higijene hrane (CXC 1-1969) i njegov HACCP aneks. U ovoj temi sam govorio o najvažnijim promenama i najlakšim načinima da se iste primene u proizvodnji hrane.

Svrha Kodeksa


U ažuriranju objavljenom na veb stranici FAO, ovaj kodeks prakse pruža „zajedničku osnovu za kontrolu bezbednosti hrane širom sveta i čini osnovu za sve druge higijenske tekstove i standarde Kodeksa. Revizija uključuje izmene koja će omogućiti bolju primenu od strane subjekata u poslovanju sa hranom, nadležnih organa i drugih zainteresovanih strana.

Kodeks takođe pruža više smernica o važnom zdravstvenom pitanju alergena koji dopunjuje usvajanje novog Kodeksa o upravljanju alergenima. Ova revizija pomaže zemljama da održe kontinuirano bezbedno snabdevanje hranom u vreme kada je pandemija COVID-19 istakla potrebu za jačanjem dobre higijenske prakse.

Struktura Codex-a HACCP 2020


Revidirani Kodeks HACCP se sastoji od:

 • Uvod
 • Ciljevi
 • Obim
 • Upotreba
 • General
 • Uloge nadležnih organa, operatera u poslovanju sa hranom i potrošača
 • Opšti principi
 • Posvećenost menadžmenta bezbednosti hrane
 • Definicije
 • Poglavlje 1 koje opisuje dobre higijenske prakse
 • Poglavlje 2 koje opisuje HACCP i smernice za njegovu primenu
 • Aneks 1 koji daje poređenje kontrolnih mera koje se primenjuju kao GHP ​​i onih koje se primenjuju na kritičnim kontrolnim tačkama (CCP) sa primerima.
 • Dijagram 1 – Logička sekvenca za primenu HACCP
 • Dijagram 2 – Primer radnog lista za analizu opasnosti

Za ovaj webinar je moguće preuzeti materijale u vidu prezentacije i sertifikat.

Dodaj komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *