ENFIT je prvo međunarodno udruženje koje je razvilo evropske i međunarodne standarde za veću sigurnost, bezbednost i transparentnost u lancu snabdevanja. Sirovine za hemikalije, hranu ili hranu za životinje transportuju se širom sveta, od poljoprivrede i farmi, rudarstva i proizvodnje ulja, preko primarnih proizvodnja, kao što su mlečni proizvodi, žito i mlinski proizvodi, do sekundarne proizvodnje (proizvodnja krajnjih proizvoda za potrošače).

Dok se transport hemikalija fokusira na kvalitet proizvoda i bezbednost transporta (prevoz opasnih materija), transport hrane i hrane za životinje prvenstveno se bavi ispunjavanjem higijenskih zahteva, a sekundarno sprečavanjem unakrsne kontaminacije gde su virusi, bakterije, plastične granule ili alergeni u fokusu.

Naša vizija: Siguran, pouzdan i sledljiv lanac snabdevanja.
Transportni kontejneri, kao što su rasuti tereti, silosi, cisterne, IBC, palete, kutije koje se koriste za ovu namenu, kao i vozila kojima se prevoze, ispunjavaju tehničke i higijenske uslove i moraju biti pogodni za proizvode. Da bi se održao visok kvalitet proizvoda i sprečila unakrsna kontaminacija, transportne jedinice se moraju redovno čistiti i dezinfikovati u skladu sa međunarodnim ENFIT-standardima.

Sa svojim članovima i zainteresovanim stranama, ENFIT poseduje kompletno znanje o svim procesima u lancu snabdevanja i svojim radom stvara efikasan transfer znanja između uključenih zainteresovanih strana.

Cilj ENFIT organizacije je apsolutna bezbednost hrane u lancu snabdevanja!

Kao međunarodno udruženje, ENFIT sledi cilj standardizacije i kontinuiranog razvoja sistema bezbednosti hrane u lancu snabdevanja. Ovo postiže na nekoliko načina:

✔Vlasnik sledećih standarda: DIN 10 502-1 Ovlašćeni ENFIT-inspekcijski centri – HKF-revizija i oznake kvaliteta (osnovni, visoki, odlični) evropski i međunarodni standardi za čišćenje/ kodeksi za čišćenje - Međunarodni sertifikat o čišćenju (ICC)

✔Vrši sertifikaciju centara i stanica za čišćenje transportnih cisterni

✔Razvio i definisao globalni sistem identifikacije kontejnera „bulkvision“ kao međunarodni standard za besprekorno praćenje namirnica i alergena u lancu snabdevanja.

KONTAKTIRAJTE ME ZA VIŠE DETALJA POGLEDAJTE VIŠE O ENFITU